Wednesday, September 30, 2020

ธรรมชาติ

สัมผัสธรรมชาติในแบบญี่ปุ่นอันห้อมล้อมไปด้วยภูเขาสูงตระหง่าน ทุ่งดอกไม้นานาพันธุ์ ป่าไผ่อายุหลายศตวรรษ และแหล่งธรรมชาติต่างๆที่ซ่อนอยู่ในเมืองใหญ่