Saturday, September 30, 2023

ชูโงะคุ

ชูโงะคุตั้งอยู่ทางตะวันตกของเกาะฮอนชู เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ หมู่เกาะในแถบทะเลเซโตใน ปราสาท แหล่งประวัติศาสตร์ และมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนยูเนสโก ควรค่าแก่การเดินทางไปภูมิภาคอันทรงเสน่ห์แห่งนี้ของญี่ปุ่น

บทความล่าสุดเกี่ยวกับชูโงะคุ